Ved å melda deg inn i Myrkdalen Aktiv, stadfestar du å ha lest og godteke vilkåra våre, samt at du har lest personverneklæringa vår. Samstundes stadfestar du at du vil motta meir informasjon om våre produkt/tenester, nyheiter og tilbod.